Sacerdoti

  • don Enrico Castoldi
  • don Alazar Kidane
  • don Gianni Rossoni
  • don Noel Osial