Sacerdoti

  • don Franco Sganzerla – Parroco
  • don Gianni Rossoni
  • don Silvio Tronconi
  • don Noel Osial